ஆய்வுக்கட்டுரை பிரசுரிப்பு

ஆறுதல் நிறுவனத்தின் மகுட வாசகமாகிய “வடலிகள் வானுயரும்” என்பதனை உளமாற ஏற்றுக் கொண்ட திரு மணிவண்ணன் அவர்கள் எழுதிய ஆய்வுக்கட்டுரையினை ஆறுதல் இணையப் பக்கத்தில் பிரசுரிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்… அன்பர் மணிவண்ணனிற்கு எங்கள் வடலிகள் சார்பில் மிக்க நன்றி. இத்தகைய ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அன்பர்கள் யாரும் எழுதி இருந்தால் அவற்றின் தரம் கண்டு எங்கள் இணையப் பக்கத்தில் பிரசுரிப்பதற்கு விரும்புகின்றோம்

Aaruthal Publications – 2018

Stimulation Papers and Activity books A committee was formed to evaluate the Activity books and the stimulation papers that have been published by various Organizations for students and the preschool children in Sri Lanka. The Committee : Dr.Rasanayagam Mr.Sathiyan Prof.Sivalingarajah Prof.Satgunarajah Dr.Kannathasan Prof.Pathmanathan Prof.Kapilan Mrs.Kugathasan Prof.Pushparatnam Prof.Krishnarajah Mr.Kajendran, Project Officer, Aaruthal  is responsible for the evaluation and to prepare the […]

Magazines: Each magazine was published twice in 2017

Vadalikal The aim of publishing this magazine is to encourage the preschool children to publish their creations, stories and poems in the magazine. The teachers also develop their creation by writing articles suitable for the children. Aaruthal: It is mainly for the preschool teachers to publish their creation in the magazine. It helps them to engage themselves in writing articles, […]

Distribution of Education Stimulation papers -2017

First Term -2017 The Self Learning Guide that has been distributed by Aaruthal in Tamil, Mathematics, Science, English and History for Grades 6 to 11 and Tamil, Mathematics, Environmental Studies and English for grades 3, 4 & 5 were distributed to schools. S.No. Provinces Number of schools Number of  Students   1 Northern Province 540 51,818 2 Eastern Province                         301 […]

Activity Books – 2017

To provide appropriate teaching and learning matters to the teachers and children and to develop concept of language and Mathematics and not to teach the language and Mathematics Aaruthal print and distribute the activities to the preschool children, and teachers. In 2017 also the activity books were printed and issued. Number of Activity Books Printed in 2017. Names of Activity […]

Activity books – 2015

The activity books published by Aaruthal are well received by the preschoolers and teachers. The sale of activity books has been increased this year. The number will be increased in 2016. Aaruthal has made arrangements to publish ‘ Padu Papa–2’  and another CD on storytelling in 2016. Learning Stimulations: The feedback collected from learning stimulation produced received  very much appreciation […]