சிவில் சமூக அமைப்பின் பிரதிநிதிகளுக்கான வளவாளர் பயிற்சிப்பட்டறை

சிவில் சமூக அமைப்பின் பிரதிநிதிகளுக்கான வளவாளர் பயிற்சிப்பட்டறை

தேசிய மொழிகள் மற்றும் சமத்துவ மேம்பாட்டு செயற்றிட்டமானது கனேடிய அரசாங்கத்தின் நிதிப்பங்களிப்புடன் , தேசிய மொழி நிதியத்தினால்(NLF) முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. இச்செயற்றிட்டம் தனுடைய வேலைத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாக சமூகம் மொழி உரிமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வைப் பெறுவதோடு, தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை நோக்கி இரண்டாம் மொழியைக் கற்கவும் சமூக நல்லிணக்கத்தை நோக்கி நாட்டை முன்னேற்றுவதுமாகும். இச்செயற்றிட்டமானது இரண்டு வருட காலப்பகுதியைக்கொண்டது. அத்தோடு  சமூக மட்ட அமைப்புக்களையும், முன்பள்ளிஆசிரியர்களையும், இளைஞர் யுவதிகளையும் பிரதான மாற்று முகவர்களாக கொண்டு இச்செயற்றிட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சிப்பட்டறை நாள் 01 குறித்த வளவாளர் […]

Greensteps

We planted fruit-bearing trees in to provide livelihood support for local communities in partnership with the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Aaruthal works to build an educated, healthy, and cohesive community in the Northern and Eastern Provinces of Sri Lanka. We do this by improving pre-school education, increasing basic competency levels, empowering women, facilitating conflict resolution,caring for the […]

Selective catch up programme to enhance the basic competency level of below average students at the general certificate of education ordinary level

2018We host a targeted catch-up programme to help low-scoring students improve their basic competency level and prepare to sit the General Certificate of Education Ordinary Level. Publish and distribute a teacher’s guide from grade 3 to 11 to improve the competency level of students of north and eastern provinces.We publish and distribute a teachers’guide for grades 3 to 11 to […]

Early childhood care and education (ECCD)

We train and certify early childhood educators through a diploma programme we continue to support approximately 3500 teachers by providing tool (play and learn)and other publication help the teachers in the classroom with the partnership with ministry of education cultural affairs sports and youth affars NPWe train and certify early childhood educators through a diploma programme and offer continued support […]

Children recreational facility to enrich lifestyle and life skills Uyarapulam

A remote village in the valikamam district which is till isolated as a result of the aftermath of the civil war of three decades.We run a recreation center that enriches the lives and learning of children in an extremely isolatedvillage in the Valikamam district. Active partners of Solidaritelaique in strengthening work force of early childhood education Wepartner with SolidariteLaique to […]

ONUR women empowerment

Collecting data to determine existing opportunities and resources to empower women to advance their earning capacity promote reconciliation andSupported by Office for National Unity and Reconciliation (ONUR),we are collecting data to determine existing opportunities and resources that empower women to advance their earning capacity and promote reconciliation

Training for parents and day care workers

Training for parents and day care workers to equip them enhance their ability to take care of children in partnership with the department of probation and child care and facilitated by UNICEFIn collaboration with UNICEF and the Department of Probation and Childcare, we facilitate trainings for parents and day care workers to equip them to create positive environments for children […]