முன்பள்ளிக் கல்வி டிப்ளோமாப் பயிற்சி நெறிக்கான திசைமுகப்படுத்தல் செயலமர்வு – 2021