ஆறுதல் நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற உளவள சமூக ஆய்வு தொடர்பான கலந்துரையாடல்