தைப்பூச நிகழ்வும் ஏடு தொடக்கலும்

தைப்பூச நிகழ்வும் ஏடு தொடக்கலும்

முன் பிள்ளைப்பராய விருத்திக்காக ஒன்றிணைவோம்

முன் பிள்ளைப்பராய விருத்திக்காக ஒன்றிணைவோம்

எமது நிறுவனம் கல்வி அமைச்சின் அனுமதியுடன் சொலிடார் நிறுவனத்துடன் இணைந்து “முன் பிள்ளைப்பராய விருத்திக்காக ஒன்றிணைவோம்”என்ற செயற்றிட்டத்தின் மூலம் முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களின் தகைமை சார்ந்ததும்,...